Кіровоград. Дитячий садок № 3 "Незабудка"
СТОРІНКА БАТЬКІВ

  

МІНІСТЕРСТВО                                                                                                      МІНІСТЕРСТВО

ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ                                                                                  ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

 

 

 

 

Від 29.09.2014                                                                                             № 1/9-500 / № 04.01.16/28103

 

                                                                                                     Обласні, Київська міська державні                                                                                                           адміністрації                                                                        

                                                                       

 

                  Щодо вирішення окремих питань про зарахування до дошкільних і загальноосвітніх                                               навчальних закладів дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення

  

 

          Міністерство охорони здоров’я України  та Міністерство освіти і науки України на численні звернення щодо вирішення окремих питань про зарахування до дошкільних і загальноосвітніх  навчальних закладів дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення інформують.

          Відповідно до статті 34 Закону України «Про освіту», прийом дітей у дошкільні навчальні заклади проводиться за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють. Згідно зі статтею 36 Закону України «Про дошкільну освіту», батьки мають право вибирати дошкільний навчальний заклад. Статтею 18  Закону України «Про загальну середню освіту» передбачено, що зарахування учнів до загальноосвітнього   навчального закладу  проводиться  наказом директора,  що видається на підставі заяви,  за  наявності  медичної  довідки  встановленого  зразка  і відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу).          Згідно з пунктом 6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р.      № 305, прийом дітей в дошкільний навчальний заклад здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати  дошкільний  навчальний  заклад,  довідки  дільничного лікаря  про  епідеміологічне  оточення,  свідоцтва про народження.

Для прийому дітей до дошкільного навчального закладу (групи) компенсуючого типу додатково подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру, направлення  місцевого органу управління освітою.

 

Доводимо також до відома, що згідно із Законами України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (статті 12 і 15) та «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (стаття 27), з метою запобігання захворюванням на туберкульоз, поліомієліт, дифтерію, кашлюк, правець та кір в Україні профілактичні щеплення є обов’язковими.

Дітям, які не отримали  профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється. У разі, якщо профілактичні щеплення дітям  проведено  з  порушенням установлених  строків у зв'язку з медичними протипоказаннями,  при благополучній  епідемічній   ситуації   за   рішенням   консиліуму відповідних  лікарів  вони  можуть  бути  прийняті до відповідного дитячого закладу та відвідувати його.

      Слід зазначити, що на сьогодні існує дефіцит необхідних вакцин. Така ситуація виникла з об’єктивних причин (неможливість перереєстрації, недофінансування, знаходяться під забороною вакцини Російського виробництва).

Відповідно до Примірного положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України «Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні» від 29.11.2002 № 434 (далі Примірне положення), медична документація для зарахування дітей до дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів включає форму № 026/о з висновками про стан здоров’я дитини і рекомендаціями щодо подальшого спостереження за дитиною, про профілактичні щеплення (ф. № 063/о); дані лабораторних досліджень.

Медична документація видається на підставі даних обов’язкового медичного профілактичного огляду дитини за участю лікаря педіатра та інших лікарів-спеціалістів.  

Питання щодо відвідування навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень, вирішується індивідуально лікарсько-консультативною комісією (для зарахування до загальноосвітнього навчального закладу з залученням епідеміолога).

Враховуючи зазначене, керівник навчального закладу зобов’язаний прийняти дитину до закладу за наявності відповідних медичних довідок встановленого зразка, а для дітей у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення (незалежно від причин), додатково подається висновок лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу державної (комунальної) форми власності, у якому зазначено, що дитина здорова і може відвідувати навчальний заклад.

Якщо лікарсько-консультативна комісія приймає рішення щодо заборони відвідування дитиною, у якої відсутні профілактичні щеплення,  навчального закладу (при складній епідеміологічній ситуації та (або)  індивідуальних показниках), то питання щодо форм здобуття освіти такими дітьми вирішується місцевими органами управління освітою.

Враховуючи викладене, МОЗ України та МОН України пропонують обласним, Київській міській державним адміністраціям при прийомі дітей до дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів зазначені у листі рекомендації, стосовно вирішення окремих питань щодо зарахування та відвідування дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення та відповідно до ситуації, що склалася на сьогодні з забезпеченням вакцинами, прийняти до відома та використання в роботі.  Пропонуємо проводити належну роз’яснювальну роботу серед батьків щодо необхідності обов’язкових профілактичних щеплень.

Лист №4.25-58/3095 від 30.11.2007 р. Щодо прийому дітей, яким не зроблено щеплення, до дошкільного навчального закладу

 

     Міністерство охорони здоров'я розглянуло звернення <...> щодо прийому дітей, яким не зроблено щеплення, до дошкільного навчального закладу. Повідомляємо, що в Україні заходи з профілактичної вакцинації запроваджені на державному рівні. Відповідно до статті 12 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" профілактичні щеплення проти дифтерії, кашлюка, кору, поліомієліту, правця, туберкульозу є обов'язковими і включаються до календаря щеплень. Відповідно до статті 15 вказаного Закону України прийом дітей до виховних навчальних оздоровчих та інших дитячих закладів проводиться за наявності відповідної довідки закладу охорони здоров'я, яка видається на підставі даних медичного огляду дитини, якщо відсутні медичні протипоказання для її перебування у цьому закладі, а також, якщо їй проведено профілактичні щеплення згідно з календарем щеплень. Дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється. Відповідно до статті 41 цього Закону особи, винні в порушенні законодавства про захист населення від інфекційних хвороб, несуть відповідальність згідно із законами України. 
                                                                                                                                                                                                                                  Заступник Міністра В.Бідний

 

 

Дитина має право відвідувати дитячий садок до 7 років включно

 

 

     Хочу звернути увагу батьків, що дитячий садок - це дошкільний навчальний заклад для дітей віком від трьох до шести (семи) років, де забезпечуються їх догляд, розвиток, виховання та навчання. У Листі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України  від 21. 07. 2011р. № 1/9-552 «Щодо терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку, у дошкільних навчальних закладах» зазначається, що діти, яким станом на 1 вересня поточного року виповнилось 6 років, мають право за бажанням батьків перебувати в дошкільних навчальних закладах до 7 років.  Отже, як батькам, так і керівникам дошкільних навчальних закладів варто знати, що дитина може залишитися у дитячому садку до досягнення нею 7 років за бажанням батьків.  У випадку ж  її відрахування у батьків є можливість захищати права у суді.

 

 

                Права та свободи дитини відповідно до Закону України          " Про охорону дитинства "

 

Розділ ІІ Закону України "Про охорону дитинства" визначає такі права та свободи дитини:
 

- право на життя та охорону здоров’я (стаття 6);
 

- право на ім’я та громадянство (стаття 7);
 

- право на достатній життєвий рівень (стаття 8);
 

- право дитини на вільне висловлення думки та отримання інформації                      (стаття 9);
 

- право на захист від усіх форм насильства (стаття 10).

 

 

  

Права, обов'язки та відповідальність

батьків або осіб, які їх замінюють

 

Відповідно до ст.36 Закону України "Про дошкільну освіту" батьки або особи, які їх замінюють, мають право:
 

- обирати дошкільний навчальний заклад та форму здобуття дитиною дошкільної освіти; обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування дошкільного навчального закладу;
 

- звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей; захищати законні інтереси дітей у відповідних державних органах і суді. 
Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

 

- виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;
забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку освіти за будь-якою формою;

 

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;
поважати гідність дитини; виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної символіки і рідної мови, до народних традицій і звичаїв. 

 

Відповідно до ст.8 Закону України "Про дошкільну освіту" батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров’я, людської гідності.

 

 

 

 Чи можуть прийняти дитину в дитячий садок

без медичної довідки?

 

     НІ. Тому, що відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003р. №305, а також ст.15 Закону України від 06.04.2000р. "Про захист населення від інфекційних хвороб" прийом дітей до виховних, навчальних, оздоровчих та інших дитячих закладів проводиться за наявності відповідної довідки закладу охорони здоров’я, в якому дитина перебуває під медичним наглядом.
Довідка видається на підставі даних медичного огляду дитини, якщо відсутні медичні протипоказання для її перебування у цьому закладі, а також, якщо їй проведено профілактичні щеплення згідно з календарем щеплень і вона не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями.Дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється!

 

 

 Як підготувати дитину до вступу в дитячий садок

 

·   Розкажіть дитині, що таке дитячий садок, навіщо туди ходять діти, чому ви хочете, щоб малюк пішов в дитячий сад. Приведіть його до нас, щоб він представляв, що це таке.

·   Коли ви йдете повз наш дошкільний заклад, з радістю нагадуйте дитині про те, як йому пощастило – восени він зможе сюди ходити. Розповідайте рідним і знайомим в присутності малюка, що пишаєтеся своєю дитиною, – адже його прийняли в дитячий сад.

·   Поговоріть з ним, як з дорослим. Поясніть, що він буде ходити в садок, де багато дітей, з якими можна грати, і багато нових і цікавих іграшок.

·   Розкажіть йому, що дорослі "тітоньки", з якими він там зустрінеться, будуть грати, співати й танцювати з ним, читати йому книжки, розповідати казки і завжди у всьому допоможуть.

·   Скажіть, що тепер вранці вся родина буде відправлятися на роботу: тато – в свій офіс, мама – в свій, старший брат або сестра – до школи, а він – у дитячий садок, а після роботи мама або тато прийдуть за ним і заберуть додому.

·   Познайомтеся з майбутнім вихователем та помічником вихователя. Обов’язково скажіть вихователю, а краще залиште йому письмову пам’ятку, де перерахуйте: страви, продукти і ліки, що викликають алергію; щеплення, від яких у дитини медичний відвід; номери телефонів для зв’язку з вами в екстрених випадках.

·   Детально розкажіть дитині про режим дитячого садка: що, як і в якій послідовності, він буде там робити. Чим докладніше буде ваша розповідь – тим спокійніше і впевненіше почуватиме себе ваш малюк, коли піде в дитячий садок. Коли дитина бачить, що очікувана подія відбувається так, як було йому заздалегідь "обіцяно", – він відчуває себе впевненіше.

·   Поступово, протягом літа, влаштовуйте режим дня дитини подібний до режиму дня у дитячому садку, особливо якщо це стосується раннього вставання – не пізніше восьмої години ранку. Після обіду ваш малюк повинен спати не менше однієї години або хоча б полежати з книгою або з іграшкою. Готуватися до сну слід не пізніше 21 години.

·   Корисно навчити користуватися горщиком. Відучити його від їжі із пляшечки з соскою. Постарайтеся навчити малюка самостійно їсти ложкою і пити з чашки.

·   Поговоріть з дитиною про труднощі, які можуть виникнути у нього в дитячому садку. Обговоріть, до кого в цьому випадку він зможе звернутися по допомогу, і як він це зробить. Наприклад: "Якщо ти захочеш пити, підійди до вихователя і скажи: "Я хочу пити", і вихователь дасть тобі води. Якщо захочеш в туалет, скажи про це вихователям".

·   Не створюйте у дитини ілюзій, що все буде виконано на його першу вимогу і так, як він хоче. Поясніть, що в групі буде багато дітей і іноді йому доведеться почекати своєї черги. Ви можете сказати малюкові: "Вихователь не зможе допомогти одягтися відразу всім дітям, тому тобі доведеться трохи почекати".

·   Навчіть дитину знайомитися з іншими дітьми, звертатися до них по імені, просити, а не забирати іграшки, у свою чергу, пропонувати іграшки іншим дітям.

·   Ознайомтеся з іншими батьками та їхніми дітьми. Називайте інших дітей у присутності вашого малюка по іменах. Запитуйте його думку про нових друзів.

·   Вводити дитину в нову ситуацію треба поступово. У перші дні побудьте з ним якийсь час в дитячому садку, не йдіть відразу. А, прощаючись, обов’язково скажіть, що повернетеся за ним. Як правило, багато дітей через кілька днів звикають до нових умов.

·   Коли ваш син або дочка вперше відправляться в садок, не забудьте дати йому з собою свою іграшку: звична тепла річ, що пахне будинком, буде діяти на малюка заспокійливо, це для нього частинка дому, частинка безпеки.

·   Не забудьте так розпланувати свій час, щоб повністю звільнити собі першу пару тижнів, щоб зі свого боку допомогти дитині плавно пройти адаптацію в садку;

·   На перших порах намагайтеся приділяти своїй дитині потрійну увагу вдома і на прогулянках, нагадуйте ввечері йому про садок, про діток, про вихователя. Найголовніше – не бійтеся сліз дитини, адже він поки не може реагувати інакше! Не дратуйте дитину своїми сльозами і нервозністю. Багато мам не можуть стримати емоцій при розлученні з дитиною вранці, коли дитина йде до групи. Якщо у мами не виходить бути витриманою, краще довірити татові відвести дитину в садок.

·   Постарайтеся бути терпимими в період адаптації дитини до дитячого садочку, не шкодуйте часу на емоційно-особистісне спілкування з дитиною, заохочуйте відвідування дитячого саду дитиною. Пам’ятайте, що дитячий сад – це перший крок у суспільство, імпульс до розвитку знань дитини про поведінку в суспільстві.


 

 

 Батькам п'ятирічних дітей про дошкільну освіту

 

1. Примусово ніхто не буде готувати дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання.

 

Ст. 8 Закону України «Про дошкільну освіту» передбачено, що сім'я зобов'язана сприяти здобуттю дитиною освіти у дошкільних та інших навчальних закладах або забезпечувати дошкільну освіту в сім'ї відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти. Батьки повинні бути поінформовані про можливі шляхи залучення дітей до здобуття дошкільної освіти. Водночас місцеві органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування повинні створити для цього необхідні умови. Отже, дві сторони однієї дуже важливої справи: перша - відповідальність, упевненість і бажання батьків; друга - відповідальність держави за створення доступності і безоплатності дошкільної освіти.

 

2. Обов'язкова дошкільна освіта для дітей старшого дошкільного віку є необхідністю.

Питання щодо обов'язковості здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти назрівало вже давно, бо всі (передусім батьки) розуміли, що це необхідно.

 

Адже це, насамперед, переваги для дитини. Подивимося на це з різних позицій: «дитина і колектив» (уміння узгоджувати свої інтереси з іншими, виховання почуття дружби, взаємодопомоги, підтримки); «дитина і соціум» (уміння спілкуватися з іншими людьми, знаходити правильне рішення і вихід з різних життєвих обставин, бажання подальшого навчання в школі); «розвиток дитини» (здійснює педагог, який володіє необхідними знаннями та може забезпечувати повноцінний комплексний розвиток дитини з урахуванням її індивідуального розвитку); «дитина і майбутнє шкільне навчання»(забезпечення рівних стартових умов для всіх дітей, фізична, психічна, моральна, мотиваційна, вольова, інтелектуальна готовність тощо). І, мабуть, тому й відсоток охоплення дітей старшого дошкільного віку дошкільною освітою щорічно зростав і натепер становить 93,5 відсотка.

У прийнятті такого рішення є переваги і для батьків, бо вони будуть упевнені, що їхні діти отримають повноцінний розвиток, і для цього буде створено необхідні умови та запропоновано різні форми здобуття дітьми дошкільної освіти.

Окрім того, практика інших країн свідчить про позитивний досвід такої роботи.

 

3. Ніяких спеціальних програм, а тим більше підручників, про які часто згадується у засобах масової інформації, для організації роботи з дітьми старшого дошкільного віку не потрібно.

 

Освітній процес для дітей старшого дошкільного віку організовується відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти як державного освітнього стандарту та програмових вимог. Дошкільна освіта у межах Базового компонента здійснюється за Державною базовою програмою, яка є основною.

Дошкільні навчальні заклади можуть користуватися й додатковими програмами, вимоги до яких визначено листом МОН від 27.05.2010 р. № 1/9-369 «Щодо порядку розроблення програм для дошкільних навчальних закладів».

Перелік програм і видань, рекомендованих для використання в роботі у дошкільних навчальних закладах, щороку затверджується Міністерством освіти і науки України та публікується у фахових виданнях.

У роботі з дітьми дошкільного віку також можуть використовуватися програми (додаткові й експериментальні), що схвалені для використання в певному регіоні науково-методичними радами обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти. Чинні програми передбачають завдання з різних видів роботи з дітьми, в тому числі пізнавальний, мовленнєвий, логіко-математичний, художньо-естетичний, фізичний та соціальний розвиток дітей.

 

4. Обов'язковість дошкільної освіти для дітей п'ятирічного віку не означає заміну дошкільної освіти на шкільне навчання. Діти не повинні сісти за парти, як першокласники в школі, навчатися писати, читати тощо.

 

Провідною діяльністю в житті дитини дошкільного віку залишається гра, за допомогою якої необхідно формувати передумови навчальної діяльності (дотримання правил, уміння стримувати власні бажання, якщо вони суперечать правилам гри, навчання поводитися в колективі тощо).

Заняття (групові, підгрупові, індивідуальні) не будуть дублювати шкільні уроки за формами проведення, змістом завдань, методами та прийомами навчання, способами організації дітей, не будуть підпорядковані тільки логіці майбутніх навчальних шкільних дисциплін. Одним з основних завдань педагогічних колективів, які працюють з дітьми дошкільного віку, буде створення розвивального середовища для дітей, що передбачає зміщення акцентів з проблеми його дидактичного забезпечення на створення сприятливого простору для розгортання дітьми активної, творчої поведінки у специфічних для віку видах діяльності (ігровій, пізнавальній, продуктивній, самостійній художній діяльності, спілкуванні з дорослими і однолітками тощо) і відповідно організацію роботи з дітьми в ньому.

 

5. Дітей старшого дошкільного віку будуть приймати до дошкільного навчального закладу протягом календарного року.

 

Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. № 305 прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником протягом календарного року. І тому це не означає, що дітям старшого дошкільного віку необхідно відвідувати дитячий садок саме з 1 вересня. Батьки повинні вибрати і форму залучення дитини до дошкільної освіти і час, коли віддавати до дитячого садка, враховуючи при цьому різні чинники, в тому числі й стан здоров'я дитини.

 

6. Обов'язковість дошкільної освіти не означає, що діти повинні перебувати у дошкільному навчальному закладі кожного дня та протягом дня.

 

Законом України «Про дошкільну освіту» (ст.11) за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, у дошкільному навчальному закладі може встановлюватися гнучкий режим роботи, який передбачає організацію різнотривалого перебування дітей, у тому числі і короткотривалого (сьогодні в Україні функціонує більш як тисяча груп короткотривалого перебування).

 

7. Батьки мають право вибирати різні форми здобуття дітьми дошкільної освіти.

 

Оптимальний варіант, звичайно, дитячий садок. У разі його відсутності відкриваються групи для організації роботи з дітьми старшого дошкільного віку на базі навчальних закладів або інших приміщень. Буде здійснюватися соціально-педагогічний патронат, а також діти можуть отримувати дошкільну освіту з допомогою фізичних осіб, які мають відповідну вищу педагогічну освіту та ліцензію на право надання послуг у сфері дошкільної освіти.

 

8. Ніяких документів про отримання дітьми дошкільної освіти не передбачається.

 

Положенням про дошкільний навчальний заклад передбачено перелік документів, необхідних при прийомі дитини до дошкільного навчального закладу (заява батьків або осіб, які їх замінюють, медична довідка про стан здоров'я дитини, довідка дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтво про народження).

Прийом дітей до першого класу здійснюється відповідно до наказу міністерства від 07.04.2005 р. № 204 «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів», яким передбачено, що для зарахування дитини до першого класу батьками або особами, які їх замінюють, подається на ім'я директора загальноосвітнього навчального закладу копія свідоцтва про народження дитини та медична довідка встановленого зразка.

 

9. Роботу з дітьми старшого дошкільного віку будуть проводити педагогічні працівники, які мають відповідну педагогічну освіту.

 

У дошкільних навчальних закладах з дітьми старшого дошкільного віку працюють безпосередньо вихователі. Також - музичні керівники, інструктори з фізкультури, практичні психологи.

До роботи з дітьми, які не відвідують дитячі садки, будуть залучатися ще й соціальні педагоги, вчителі шкіл, які обов'язково будуть обізнані із специфікою організації роботи з дітьми.

 

10. Дії міністерства.

 

Разом з Інститутом інноваційних технологій та змісту освіти, Національною академією педагогічних наук України міністерством буде розроблено орієнтир для педагогів і батьків щодо змістового наповнення роботи та очікуваних досягнень у розвитку дітей старшого дошкільного віку, а також методичні рекомендації з питань наступності в роботі дошкільних навчальних закладів і початкової школи.

 

 

 Обов'язкова  дошкільна освіта дітей - п'ятирічок

 

       Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти (щодо організації навчально-виховного процесу), в якому передбачено зміни до Закону України «Про дошкільну освіту», а саме: запровадження обов’язкової дошкільної освіти дітей п’ятирічного віку.

      Як вплине прийняття цього державного документа на подальший розвиток освіти України?

         Які завдання у зв’язку з її реформою постають сьогодні перед дошкіллям?

      Сучасний дошкільний навчальний заклад спроможний вирішувати проблему своєчасної та якісної забезпеченості готовності дитини до навчання у школі, її адаптації.

   На підставі рекомендованих інструктивно-методичних та нормативних документів починаючи з 2000 року в області ведеться робота в руслі державної політики щодо максимального забезпечення дітей п’ятирічок дошкільною освітою та дітей, які з різних причин не відвідують дошкільний навчальний заклад.

Створені банки даних про дітей по кожному населеному пункті з урахуванням бажань батьків, запропоновані варіанти освітніх послуг.

    Реальна доступність дошкільних освітніх послуг забезпечується шляхом структурного реформування освіти.

         Модель багатофункціональних форм здобуття дошкільної освіти, розроблена відділом дошкільної освіти кафедри педагогіки та психології Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти представляє: ігрові групи розвитку; студії, одно -, дво - та шестимісячні групи короткотривалого перебування; секції; прогулянкові групи; консультативні (залежно від потреб робота з психологом, логопедом, дефектологом тощо); соціально-педагогічний патронат. Сьогодні охоплення дітей п’ятирічного віку дошкільною освітою складає 92,8%.

    Серед можливих шляхів розв’язання зазначеної проблеми є створення навчально-виховного комплексу, дошкільних груп при загальноосвітній середній школі у сільській місцевості (де з дітьми працюють повний чи неповний день, з харчуванням і без нього).

        Тісна співпраця різних фахівців стала б  у пригоді й сьогодні, коли  йдеться про обов’язкову дошкільну освіту п’ятирічок.

      Перш за все це належна організація наступності між дошкільною і початковою школою. Вона має бути забезпечена узгодженістю за Державними стандартами: Базовим компонентом дошкільної освіти і державним стандартом освіти початкової школи.

         Слід уникати дублювання шкільних уроків за формами проведення, змістом завдань, методами та прийомами навчання, способами організації дітей.

          Украй необхідна непроста, але актуальна робота з учителями, яким за умови внесення змін до Закону «Про дошкільну освіту» доведеться працювати з п’ятирічками там, де немає дошкільних навчальних закладів і створюються дошкільні групи при школах, але за умови ознайомлення з основними напрямками реформування дошкільної освіти, змістом Базового компоненту  дошкільної освіти, державної Базової програми розвитку дітей дошкільного віку «Я у Світі».

       Під час організації роботи з дошкільнятами вчителям слід враховувати основні закономірності психічного та фізіологічного розвитку дитини, знати обсяг, зміст, форми роботи з п’ятирічками. Не варто продовжувати традицію дублювання шкільних занять, завдань, форм і методів у роботі з дошкільнятами, підпорядковуючи зміст дошкільної освіти тільки логіці майбутніх дисциплін. При цьому обов’язковим є дотримання основних санітарно-гігієнічних вимог щодо організації освітнього процесу з п’ятирічками.

Реаліями ще є практика, тестування та відбору дітей, що вступають до першого класу всупереч забороні Міністерства освіти і науки України це робити.

         Допускається невротизація дітей дошкільного віку спричинена високою інтенсивністю, жорстокою регламентацією, зрослими вимогами, порівнянням дітей між собою, зловживанням педагогами оцінними судженнями, слід уникати дублювання шкільних уроків за формами проведення, змістом завдань, методами та прийомами навчання, способами організації дітей.

         Звертаємо увагу також на те, що прийом дітей всіх вікових груп здійснюється протягом календарного року відповідно до «Положення про дошкільний навчальний заклад», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 12.03.2003 р. № 305, а це не означає, що всі діти дошкільного віку повинні з 1 вересня відвідувати дошкільний навчальний заклад.

         Статтею 14 Закону України «Про освіту» передбачено, що місцеві органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування повинні забезпечувати у сільській місцевості регулярне безкоштовне підвезення до місць навчання і додому дітей дошкільного віку.

        У разі відсутності приміщення для організації роботи з п’ятирічками за місцем проживання вирішується питання щодо підвезення дітей до дошкільних установ, де діти можуть одержувати короткотривале відвідування.

      Рекомендується укладати угоди колективу дошкільного навчального закладу та загальноосвітніх навчальних закладів про співпрацю та передбачати заходи, що спрямовані на узгодженість питань дітей старшого дошкільного віку та учнів першого класу, організації з ними освітнього процесу.

     Завданням сьогодення є необхідність тісніше інтегрувати родинне і суспільне дошкільне виховання, зберегти пріоритети сімейного виховання, активне залучення їх до участі в освітньо-виховному процесі, враховуючи що у ст. 9 Закону України «Про дошкільну освіту» наголошується здобуття дошкільної освіти, як у дошкільному навчальному закладі незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, а також у сім’ї.

    Йдеться про підвищення якісного рівня освітньої роботи з дітьми в тісній співдружності з батьками.

    Сьогодні, очевидно, не знайдеться таких батьків, які б не турбувалися про виховання своєї дитини, її загальний розвиток, не прищеплювали їй бажання вчитись. Проте, міра цієї турботи є надзвичайно різноманітна. Одні батьки звертають увагу, щоб дитина була охоплена всіма видами розвитку (спорт, хореографія, музика тощо), інші тримають дитину біля себе, трапляються батьки, які вважають, що дитина самовиховується, а їхня турбота -  нагодувати та одягнути.

    Суттєвим аспектом є педагогічна просвіта батьків та співпраця з родинами вихованців.

   Слід інформувати батьків про законодавчі, нормативні основи вирішення питання вступу дитини до першого класу, роз’яснювати важливість та необхідність здобуття дітьми дошкільної освіти.

    Недопустимо прагнути «узаконити», матеріалізувати факт здобуття п’ятирічними обов’язкової дошкільної освіти, засвідчити це «характеристикою», «карткою», «сертифікатом». Варто нагадати: до першого класу загальноосвітньої школи мають приймати кожну дитину, якій виповнилося шість років.

     З метою забезпечення прав дітей на дошкільну освіту, поширення практики функціонування дошкільних навчальних закладів різних типів, Міністерством освіти і науки України розроблена Концепція Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року. Буде розроблено орієнтир для педагогів і батьків щодо змістовного наповнення роботи та очікуваних досягнень в розвитку дітей старшого дошкільного віку, а також методичні рекомендації з питань наступності в роботі ДНЗ та початкової школи.


 

 


1
2
3