Кіровоград. Дитячий садок № 3 "Незабудка"
Звіт керівника дошкільного закладу

                                                                   ЗВІТ КЕРІВНИКА

                                      дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 3 "Незабудка"

                                                                 за 2019 - 2020 навчальний рік

 

Дошкільний навчальний заклад відноситься до комунальної власності міста, його засновником є міська рада міста Кропивницького. Свою освітню діяльність в 2019/2020 навчальному році дошкільний заклад організовував відповідно до  державних нормативно – законодавчих актів:

{C}*     {C}Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»;

{C}*     {C}Базового компонента дошкільної освіти в Україні;

{C}*     {C}Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою КМУ від 20.03.2003 № 305;

{C}*     {C}Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом МОЗ від 24.03.2016 № 234;

{C}*     {C}Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності, затвердженого наказом МОН від 20.04.2015 № 446;

{C}*     {C}Власного Статуту та інших нормативно – правових актів чинного законодавства.

Дошкільний заклад працює в режимі 10,5 – годинного перебування дітей при 5 – денному робочому тижні. Для задоволення потреб батьків в закладі працює чергова група з 7 00 до 19 00. Мовний режим закладу – український.

В 2019 – 2020 навчальному році в закладі функціонувало 11 груп, загальна кількість дітей – 287, середня кількість дітей, що відвідують дошкільний заклад: 175 – 180 дітей. Протягом останніх років середня відвідуваність закладу та наповнюваність груп залишаються сталою.

Адміністрацією дошкільного навчального закладу розроблено заходи щодо охоплення дітей п’ятирічного віку дошкільною освітою, відповідно до соціальних потреб сімей, активне їх залучення до навчально-виховного процесу, проведення просвітницької роботи. В закладі працює консультпункт  для батьків, діти яких не відвідують дошкільний заклад. Батьки мають змогу отримати кваліфіковані консультації адміністрації закладу, сестри медичної, вихователів, інструктора з фізкультури, практичного психолога, музичних керівників з питань виховної та освітньої роботи з дітьми дошкільного віку за державною комплексною програмою «Дитина». З метою пропаганди дошкільної освіти та для залучення дітей в дошкільний заклад в 2019 – 2020 навчальному році проводився День відкритих дверей (жовтень 2019 р.), відкриті заняття, свята, розваги за участю батьків.

Комплектація груп здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про дошкільну освіту» (розділ ІІ ст. 14, п. 3), за віковим принципом:

{C}·       Перша молодша ( з 2 до 3 р. ) – 2 групи

{C}·       Друга молодша ( з 3 до 4 р. ) – 3 групи

{C}·       Середня ( з 4 до 5 р. ) – 3 групи

{C}·       Старша ( з 5 до 6 р. ) – 2 групи

{C}·       Підготовча ( з 6 до 7 р.) – 1 група.

При комплектуванні груп враховуються санітарно – гігієнічні вимоги щодо норм і правил утримання дітей в дошкільних закладах.

 

Як і інші заклади міста, наш дошкільний заклад має проблему кадрового забезпечення спеціалістами, які мають фахову дошкільну освіту. Під час оформлення на посаду вихователя, за відсутності фахівців з дошкільної освіти, надається перевага випускникам факультету «Початкова освіта». В подальшому ці педагоги проходять курси підвищення кваліфікації вихователів ЗДО, відповідні заходи з вивчення особливостей роботи з дошкільниками проводяться і в дошкільному закладі. Керуючись Законом України «Про дошкільну освіту», адміністрація  закладу приймає на  роботу лише тих педагогів, які мають  відповідну вищу та середню спеціальну педагогічну освіту і володіють українською мовою. Робота адміністрації була направленана підбір, розстановку та навчання нових спеціалістів, обмін досвідом педагогів-наставників. Педагоги, що працюють з дітками в групах, мають відповідний   рівень  освіти,  досвід   роботи,   ділові якості, психологічну сумісність.

Навчально – виховний процес у закладі забезпечують 28 педагогів, з них вищу освіту мають –23, середню спеціальну – 5. З 22 вихователів фахову дошкільну освіту мають 8 працівників, 14 – педагогічну освіту з іншої спеціальності, переважно це спеціальність учителя початкових класів.

В закладі працює:

{C}1.     Директор – 1

{C}2.     Вихователь – методист - 1

{C}3.     Вихователів – 22

{C}4.     Практичний психолог – 1

{C}5.     Інструктор з фізкультури – 1

{C}6.     Музичний керівник – 2

 

Для задоволення потреб батьків та розвитку обдарованих вихованців в закладі протягом 2019 – 2020 н.р. проводилась гурткова робота за напрямками:

{C}·       {C}іноземна мова (керівник гуртка Кучма Н.А.)

{C}·       логіко – математичний розвиток з елементами економіки (керівник гуртка Галюк Л.М.);

{C}·       {C}художньо – естетичний розвиток (керівник гуртка Вілкова Н.М.).

 

За результатами атестації педагоги мають слідуючі атестаційні категорії:

•          Спеціаліст вищої категорії – 3 (11 %)

•          «Спеціаліст І категорії» - 4 (15 %)

•          «Спеціаліст ІІ категорії» - 3 (11 %)

•          «Спеціаліст» - 10 (37 %)

•          Відповідають займаній посаді – 7 (26 %)

 

 

          Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.  Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

 

     Протягом 2019 – 2020 навчального року заклад продовжував роботу над науково – методичною проблемою - «Становлення і всебічний розвиток життєво компетентної особистості дитини, формування її фізичної і психологічної готовності до нової соціальної ролі в умовах НУШ».

На  2019 – 2020 навчальний рік педагогічний колектив визначав такі пріоритетні завдання:

{C}1.     Продовжити роботу над формуванням життєвої компетентності дошкільників через організацію сучасного освітнього простору дошкільного закладу, сприятливого для якісного проживання дошкільного дитинства.

{C}2.     Продовжити роботу по збереженню та зміцненню здоров’я дітей через оптимізацію фізкультурно-оздоровчої роботи та впровадження здоров’язберігаючих освітніх технологій.

{C}3.       Розвиток професійної компетентності педагогів шляхом постійного саморозвитку, самовдосконалення та формування корпоративної культури.

 

   В межах реформ, що відбуваються в системі дошкільної освіти педагогічний колектив ДНЗ сформував свої власні пріоритети виховної та освітньої діяльності в Програмі розвитку закладу на 2020 – 2025 роки:

 

 

Під час організації освітньо – виховного процесу використовуються такі форми організації дітей: освітньо – виховна діяльність (заняття), самостійна діяльність дітей (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідження, тощо), спостереження, екскурсії, свята та розваги, індивідуальна робота.  Навчальна діяльність планується переважно в І половину дня, у другій половині дня домінує розвивально – виховна зайнятість із фізкультури, образотворчої трудової, театралізованої діяльності. В кожній групі закладу створено розвивальне предметно – ігрове середовище, що функціонально моделює зміст її духовного і фізичного розвитку. У всіх вікових групах дотримано принцип універсальності середовища, що дозволяє дітям самим та разом з вихователями трансформувати його відповідно до виду гри, її змісту і перспективного розвитку.

 

            Протягом року методичний кабінет закладу поповнено:

- розробками, направленими на рівень розвитку дитини відповідно до завдань дошкільної освіти, Базового компоненту дошкільної освіти;

- створено в інтернет-порталі групу учасників навчально – виховного процесу ДНЗ № 3, в якій педагоги висвітлюють роботу вихователів з дітьми та викладають матеріали на допомогу батькам у вихованні дітей з урахуванням їх вікових особливостей;

 

            У дошкільному навчальному закладі забезпечуються права педагогічних працівників на підвищення кваліфікації. Складено перспективний план курсової перепідготовки та атестації педагогічних працівників на п’ять  років. У наявності аналітичні матеріали за підсумками роботи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Підвищення професійної майстерності педагогів здійснюється шляхом відвідування семінарів, семінарів – практикумів, курсів підвищення кваліфікації в КЗ КОІППО ім. Василя Сухомлинського, педагогічних майстерень, методичних об´єднань,  взаємовідвідувань та самоосвіти, що відображені у річному плані роботи. Протягом 2019 – 2020 навчального року 6 педагогічних працівників підвищили свій професійний рівень на курсах підвищення кваліфікації, 3 педагоги пройшли чергову атестацію. За її результатами:

- Вихователь-методист Кривобок О.Л.  відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», присвоєне педагогічне звання «старший вихователь»;

- Вихователь Багрій С.С. підвищила свій професійний рівень, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії».

- Вихователь Вілкова Н.М. підтвердила відповідність займаній посаді та 10 тарифний розряд.

 

            З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів протягом   2019 – 2020 навчального року були сплановані та проведені такі форми методичної роботи: педради, семінари – практикуми, методичний фестиваль, конкурси, майстер – класи,  тренінги, консультації, колективні перегляди занять. Колективним органом управління освітнім процесом у закладі є педагогічна рада, де розглядаються актуальні питання:

- впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій;

- співпраця з іншими закладами освіти, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку закладу;

- оцінює результативність виконання освітньої програми розвитку закладу на 2020 – 2025 роки;

- формує систему та затверджує процедкри внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізм забезпечення академічної доброчесності.

            Для визначення форми проведення педагогічної ради, залежно від поставленої мети, засідання проводяться у традиційній або інтерактивній формах, які містять доповіді, співдоповіді, обговорення взятої до розгляду проблеми та ухвалення рішень щодо її подолання. На початку року (серпень 2019 р.) традиційно відбулася організаційно – педагогічна рада, на якій були визначені пріоритети діяльності закладу протягом 2019 – 2020 н.р. Для вирішення актуальних проблем закладу та окреслення страдегії щодо їх подолання відбулися педагогічні ради:

{C}·       {C}«Сучасні підходи до організації освітнього простору закладу дошкільної освіти.» (листопад 2019 р.)

{C}·       «Формування компетентісного підходу до освітнього процесу» (лютий 2020 р.)

{C}·       «Атестація педагогічних кадрів» (березень 2020 р.)

{C}·       «Про забезпечення системного підходу до формування здоровязбе-режувальної компетентності дошкільників» (травень 2020 р.)

Зважаючи на особливості роботи закладу в умовах карантину, з березня 2020 року всі методичні заходи проводилися в онлайн – режимі. Такий формат взаємодії з працівниками мав свої особливості у підвищенні рівня володіння педагогами сучасними інформаційними та комунікаційними технологіями. В період адаптаційного карантину з 10 червня відкрито 3 групи (35 дітей), котрі працюють в режимі підвищених санітарно – гігієнічних вимог. Працівники закладу надзвичайно турбуються про здоров’я та комфорт малюків.

             Аналіз оцінювання методичних заходів, проведених з педагогами показав, що всі вони носили науково – методичний та пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів. Методична робота була спрямована на всебічне підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагога, розвиток творчих якостей, оновлення знань педагогів, підвищення інноваційного потенціалу педагогів та якості освітнього процесу, формування згуртованого колективу, створення позитивного мікроклімату в дошкільному закладі, а зрештою на удосконалення навчально-виховного процесу, досягнення оптимального рівня освіти, виховання і розвитку конкретних вихованців. Результати соціального аудиту засвідчили достатньо високий рівень професійних можливостей, кваліфікації, освіти педагогічного колективу. Свідченням високого рівня професіоналізму є міські методичні заходи, які проводилися на базі закладу освіти:

- Семінар – практикум для інструкторів  фізкультури «Сучасні підходи до організації розваг в ЗДО» (жовтень 2019 року) – інструктор з фізкультури Кротенко О.О.

- Практичні покази різних форм організації роботи з дошкільниками ддля слухачів курсів підвищення кваліфікації КЗ КОІППО (листопад 2019 р.):

{C}·       {C}Заняття з соціально-економічного розвитку «Навіть малятам про гроші треба знати»  (вихователь Галюк Л.М.)

{C}·       {C}Майстер клас для батьків та дітей «Пізнаємо світ разом» з використанням Лего-технологій (вихователь Трішкіна Л.Ю.)

 

Варто відзначити поліпшення дієвої взаємодії між педагогами закладу та НВО № 35, які сприяли вирішенню проблем наступності між дошкільною та початковою ланками освіти:

{C}·       {C}спільні методичні заходи для педагогів;

{C}·       організація екскурсій вихованців старших груп до школи;

{C}·       {C}проведення бінарного заняття  «Кіт – англієць на гостинах у дітей» для вихованців старшої групи № 7 (вихователь Брижак Л.Г., вчитель початкових класів НВО № 35 Губарєва Н.В.)

 

            Складні та суперечливі процеси, які відбуваються у сучасному суспільстві, висувають проблеми забезпечення нових підходів до організації діяльності дошкільного закладу. Нові форми здобуття дошкільної освіти створюють сприятливі умови для реалізації педагогічної ініціативи, впровадження інноваційних розробок, втілення принципів оновленого змісту дошкільної освіти. Тому інноваційна робота в ДНЗ – вимога часу, яка спрямована на забезпечення відповідності навчального процесу до сучасних вимог суспільства. Шляхом впровадження інноваційних підходів реалізуються актуальні задачі зростання професійної майстерності педагогів: це технологія психолого – педагогічного проектування, ТРВЗ, ейдетика, мнемотехніка, технології Миколи Єфименка, Миколи Зайцева, Карла Орфа, ІКТ-технології. Впровадження альтернативної програми «Дошкільнятам – освіту для сталого розвитку» (Н.Гавриш, О.Пометун), парціальної програми з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей «Вчимося жити разом» (Т.Піроженко, О.Хартман).  Заслуговують на позитивну оцінку широке впровадження в освітній процес зі старшими дошкільниками роботи з коректурними таблицями, інтелектуальними, асоціативними картами, елементів роботи з паличками Кюізенера, тощо. В дошкільному закладі створені необхідні умови для розвитку творчих та пізнавальних здібностей кожного дошкільника та їх самореалізації, для розвитку пізнавальних інтересів дітей, вміння долати труднощі у навчанні, що в цілому сприяє інтелектуальному розвитку вихованців.  Робота з інтелектуального розвитку дітей ведеться відповідно до програмових вимог. Діти виявляють ініціативу, творчість, незалежність, елементарну критичність, оптимізм, коли трапляються труднощі, наполегливість, уміння доводити розпочате до кінця, брати на себе відповідальність за допущені помилки. Всі заняття, які проводились педагогами з дітьми були змістовними, інтегрованими, з використанням інноваційних педагогічних технологій. Під час занять змінювалися форми та види роботи з дітьми, витримувалася єдність освітніх, розвивальних, виховних функцій навчання, використовувалися цікаві ігрові прийоми, заохочення та стимулювання дітей, доцільний демонстраційний і роздатковий матеріал. Впровадження інноваційних технологій не лише допомагає дітям в оволодінні знаннями, але й розвиває особисті задатки, креативне мислення, що в цілому сприяє підвищенню рівня навчально-виховної роботи в закладі.

 

Якість освітнього процесу та реалізації пріоритетних завдань закладу вивчалася під час спостережень за освітньо – виховним процесом, в ході бесід з дітьми, батьками, під час тематичних (листопад 2019 – тематичне вивчення організації вільної діяльності дітей в розвивальному середовищі закладу у групах № 3, 4,6, 8, 10; січень 2020  – стан впровадження педагогічних інновацій в освітню діяльність закладу) та комплексних перевірок ( лютий – ІІ молодша група № 9).

 

Вихователі усіх вікових груп створили сприятливі умови щодо емоційного, духовного та психологічного комфорту, психологічного розвитку дітей під час перебування  в ДНЗ.  Відчуття захищеності, задоволення, позитивні емоції, творчість самоствердження, розвиток обдарованості – найголовніші елементи для виховання благополучної, врівноваженої особистості. Протягом року значно поліпшилась взаємодія з батьками: протягом лютого у всіх вікових групах закладу пройшли Дні батьківського самоврядування.

 

В закладі приділяється значна увага роботі з обдарованими, творчими дітьми. Так, протягом року періодично проходили виставки «Осінні барви», «Ялинкове диво», тематичні виставки до Тижнів безпеки, Тижня гуманного ставлення до тварин, тощо. 

Педагоги дошкільного закладу також брали активну участь у всіх загальноміських заходах -  святкування Дня незалежності, Дня міста, святкування 80 річниці з дня заснування Кропивницького академічного обласного театру ляльок.

 

            Цього року 67 випускників нашого закладу поповнили ряди першокласників. Згідно нового Закону про освіту зарахування дітей до навчального закладу здійснюватиметься за територіальним принципом. Більшість дітей нашого закладу традиційно продовжують освіту в НВО №35, існує давня і плідна співпраця між педагогами дошкільного закладу та початкових класів школи. Проте частина батьків обирають для своїх дітей інші навчальні заклади, де наші випускники успішно продовжують навчання. За результатами першого року навчання  в школі, перебігу адаптації до шкільного життя можна зробити висновок про достатній рівень підготовки випускників закладу.

 

            Одним з пріоритетних завдань педагогічної роботи з дошкільнятами є забезпечення успішного фізичного розвитку дитини. З метою повноцінного фізичного розвитку дітей дошкільний навчальний заклад забезпечує проведення фізкультурно-оздоровчої роботи, організацію рухової активності у повсякденному житті та проведення занять із фізичної культури. В дошкільному навчальному закладі створені належні умови для формування,  збереження та зміцнення здоров’я дітей.

 

            Методичний кабінет містить достатню кількість методичної літератури з фізичного виховання та оздоровлення дошкільнят. На допомогу вихователям розроблені комплекси профілактично-оздоровчих заходів, вправи для розвитку рук і пальців, конспекти занять з фізкультури, спортивних свят та розваг; комплекси корегуючих вправ, оздоровчі хвилинки, рекомендації щодо організації динамічних пауз, піших переходів, екологічних стежин в різні пори року. Завдяки достатній кількості методичної літератури, розробок, різного унаочнення педагоги мають можливість грамотно, на високому методичному рівні організовувати оздоровчо-профілактичну роботу.

 

            Одним із основних завдань роботи з кадрами  протягом  багатьох років є підвищення їх науково - практичної компетенції з фізкультурно - оздоровчої роботи. У створеній системі оздоровчих та фізкультурних заходів першочерговими є завдання:  формування у дітей мотивації здоров'я і поведінкових навичок здорового способу життя. Моніторинг стану здоров'я дітей за результатами поглибленого медичного огляду, обстеження стану фізичного розвитку дав змогу виявити достатній рівень з питань збереження   та зміцнення здоров'я дошкільнят. Це дало змогу використовувати оптимальні способи організації дітей на заняттях, в індивідуальній та гуртковій роботі.

            У вересні за даними медичних обстежень визначаються групи здоров’я дітей, складається список таких, які потребують різного навантаження під час виконання спортивних вправ.    Під час занять з фізичного виховання здійснюється індивідуальний та диференційований підхід до дітей, враховуючи стан їхнього здоров’я. Кожна дитина має сигнальну стрічку відповідно до своєї групи здоров’я. Після хвороби вихованця навантаження йому знижують.

         Фізкультурно-оздоровча робота у дошкільному закладі містить проведення таких форм роботи: ранкова гімнастика (у теплу пору року – на свіжому повітрі, а взимку – в спортивній залі), гімнастика після денного сну (проводиться в ліжечку або на килимку,) фізкультурні хвилинки, паузи, загартовуючі процедури (для загартування дітей вихователі використовують: обливання рук до ліктів та вмивання водою кімнатної температури тощо). У дітей сформована активна соціальна позиція стосовно особистої безпеки, власного життя та здоров'я.

            Організація харчування в закладі здійснюється відповідно до Інструкції з організації харчування дітей в дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 р. № 298/227, рішень Виконавчого комітету міської ради міста Кропивницького, наказів управління освіти. Спеціалістом управління освіти з питань харчування Сидоренко І.П. розроблено примірне двотижневе меню на кожну пору року, яке збалансоване і найбільш відповідає потребам дитячого організму. Відповідно до меню комірник оформляє замовлення постачальникам продуктів, які здійснюють безперебійне постачання продуктів і продовольчої сировини. За дотриманням технологій приготування страв відповідає шеф – кухар Чабаненко О.Д. та змінні кухарі Гладких О.А., Петрик Л.А. Щомісяця сестра медична старша Притуляк О.А. аналізує виконання норм натуральних продуктів на одну дитину ясельного і садового віку і подає звіт в  управління освіти міської ради міста Кропивницького. Харчування дітей в закладі перебуває під постійним контролем директора, сестер медичних, Ради по харчуванню, спеціалістів управління освіти міської ради міської ради міста Кропивницького, централізованої бухгалтерії. Середня вартість харчування на одну дитину з протягом 2019 – 2020  навчального року становила 25 гривень в ясельних групах, 35 гривень в садових групах дошкільного закладу.

            У медичному кабінеті та на харчоблоці дошкільного закладу є список дітей, які за довідками лікарів отримують дієтичне харчування. Для цього є окремий промаркований посуд, медичні сестри Притуляк О.А., Бобровнича О.А. інформують кухарів про специфіку приготування дієтичних страв.

Дієтичне харчування протягом 2019 – 2020 навчального року отримували 27 дітей:

            дієта гіпоалергічна (стіл № 5) – 5 дітей;

            дієта  гіпоалергічна безмолочна – 22 дитини.

 

За рекомендаціями сімейних лікарів діти розподілені на фізкультурні групи так:

            Основна група – 246 дітей,

            Підготовча група – 32 дитини,

            Спеціальна група – 4 дитини.

 

    Старша сестра медична здійснює постійний контроль за станом захворюваності дітей. В середньому пропущено однією дитиною по хворобі за звітний рік 6 днів. Аналіз причин захворюваності дітей, динаміка стану їхнього здоров'я допомагають виявити слабкі сторони в організації лікувально - профілактичної допомоги дітям і скласти план заходів, спрямований на зниження захворюваності. Так в осінньо – зимовий період з метою профілактики захворюваності в дошкільному закладі під керівництвом старшої сестри медичної організовується вживання вітамінних чаїв, свіжої цибулі та часнику, робота за гнучким режимом в морозні дні, коли температура повітря нижча за - 10° С.  За погодженням з батьками в літній оздоровчий період практикуємо ходіння босоніж по траві, дозовані сонячні ванни, миття та обливання ніг водою за планом –  схемою. Медичний персонал слідкує за дотриманням повітряного і температурного режиму в групах, наявністю головних уборів у дітей, сезонного одягу, дотриманням режиму прогулянок. Систематично в плановому порядку та за епідеміологічними показниками санітарний стан дошкільного закладу контролює ДержПродСпоживслужба.   

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» адміністрація  дошкільного  закладу  спільно  з  профспілковим  комітетом працюють  над впровадженням  державної  політики  в галузі охорони праці, яка базується на принципах:                                                                

–  пріоритету життя і здоров'я працівників та дітей відповідно до створення безпечних умов праці, навчання та виховання;

– комплексного розв'язання питань планування, організації контролю, обліку та аналізу роботи з охорони праці та забезпечення соціального захисту працівників та вихованців.

 

Результати   перевірок   виконання   вимог   з   питань  охорони  праці, техніки  безпеки,  протипожежної безпеки  розглядаються  на   виробничих нарадах,  п'ятихвилинках.  З метою  збереження  життя  і  здоров'я дітей  в дошкільному  закладі   проводяться   планові   інструктажі  з  працівниками відповідно до відомчих інструкцій.

Безпека життєдіяльності дітей – важливий напрямок роботи дошкільного закладу, яка проводиться на протязі року, щоденно в усіх вікових групах.Починаючи з середньої групи, проводяться інструктажі і з дітьми у вигляді бесід. На заняттях та в повсякденному житті вихователі працюють над реалізацією програми «Основи безпеки дітей дошкільного віку», використовуючи при цьому активні форми роботи з дітьми: сюжетно – рольові ігри,  моделювання ситуацій, розв'язання проблемних завдань, ігри-тренінги тощо. За 2019 – 2020 навчальний рік  відбулося 2 випадки травмувань дітей в освітньо – виховному процесі (Група № 8, № 11). По кожному випадку було проведене детальне розслідування, розроблені заходи щодо посилення роботи з безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу. .Питання безпечного поводження дітей в дошкільному закладі та вдома, організації дозвілля дітей у вихідні дні розглядалось на батьківських зборах, під час консультацій для батьків, матеріали та рекомендації висвітлювались в куточках для батьків.                                                            

            Педагогічний колектив дошкільного закладу сприяє підвищенню психологічної та педагогічної компетентності батьків щодо розуміння закономірностей розвитку дитини, питань навчання і виховання дошкільнят.  Приємно констатувати, що більшість батьків звертають увагу: діти із задоволенням відвідують дитячий садок, повертаються додому в гарному настрої; батькам подобається стиль спілкування педагогів, які працюють із дітьми, їх ставлення до дітей. 80% членів сімей вихованців із задоволенням та зацікавленням спілкуються з педагогами. Умови, створені для розвитку навчання й виховання дітей, оцінюють позитивно. Тому адміністрацією та працівниками дошкільного закладу відпрацьовується основна стратегія й тактика взаємодії, що допомагає у розв’язанні протиріч сімейного виховання, в коригуванні впливів навколишнього соціального середовища на дитину. Особливої уваги надаємо роботі з молодими батьками. Під час індивідуальних та групових консультацій, бесід, відвідування сім'ї знайомимо батьків з особливостями психофізичного розвитку дітей, вимогами програми, методикою навчання та виховання дітей. Діагностування батьків свідчить про низький рівень обізнаності батьків у питанні навчання і виховання дітей. Тому ми намагаємося на всі запитання батьків дати ґрунтовну, кваліфіковану відповідь. Ми залучаємо батьків до активної участі в заходах, що проводяться в дошкільному закладі і передбачають співробітництво, співтворчість вихователів, батьків і дітей. Разом працюємо на суботниках по благоустрою території,. Завдяки батькам створюються комфортні умови для дітей. Готуємо свята і розваги за участю батьків. Через спортивні свята і розваги, групові та індивідуальні бесіди пропагуємо серед батьків здоровий спосіб життя. У кожній групі в « Батьківському куточку » є цікава психолого – педагогічна, медична інформація про особливості розвитку дітей даного віку, складові здорового способу життя, поради щодо того, як організувати дозвілля дитини в сім'ї, висловлювання вітчизняних та зарубіжних фахівців про здоров'я. Ми рекомендуємо батькам відповідну літературу з рекомендаціями, як будувати здорову сім'ю.

 

Забезпечення соціального захисту та підтримки сімей вихованців закладу є одним із напрямків роботи адміністрації закладу

В закладі перебувають діти таких пільгових категорій:

1. Діти з багатодітних родин – 8 дітей, отримують 50% знижки на оплату за харчування;

2. Діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» - 7 дітей;

3. Діти, які мають статус інваліда з дитинства – 4 дитина;

4. Діти, потерпілі внаслідок Чорнобильської катастрофи – 1 дитина;

5. Діти батьки яких є учасниками АТО, перебувають в АТО, поранені або загинули в АТО – 30 дітей, із них:

1) діти батьки яких мають статус учасника бойових дій в АТО – 29 дітей,

2) діти, батьки яких загинули в зоні АТО – 1 дитина.

Всього: 50 дітей пільгових категорій.

 

Адміністративно – господарська робота в закладі спрямована на створення умов для цілісного, гармонійного розвитку особистості кожного вихованця, для впровадження державних освітніх програм, забезпечення безперебійного, нормального функціонування дошкільного закладу. 

 

За звітний період були виконані наступні роботи:

 

Зроблено приточну вентиляцію та виконано реконструкцію системи опалення, замінено труби водопостачання в групі № 7, замінено труби подачі води в заклад в підвалі  –                         105 459  грн.   

Промивка та гідравлічні випробування теплової системи – 7 043 грн.

Проведено дератизацію підвального приміщення закладу – 650 грн.

Проведено санітарні дослідження (обробка матраців) – 305 грн. 90 коп.

Проведено навчання відповідальних осіб за охорону праці, теплове господарство та електрогосподарство – 850 грн.

Проведено діагностування та технічне обслуговування вогнегасників (перезарядка)                           18 шт. – 2 666 грн.

Проведено перевірку та випробування пожежного гідранту, пожежних кранів та рукавів –                  8 590 грн. 91коп.

Виконані аварійно – ремонтні роботи в електрощитовій – 212 грн.

Проведено поточний ремонт каналізаційної мережі ДНЗ – 4 046 грн.

Проведено гідравлічне очищення каналізаційної системи закладу – 68 994 грн.

Встановлено металопластикові вікна в спальній кімнаті групи № 5 та в новій групі в кількості 3 шт. на загальну суму – 21 600 грн.

Проведено метрологічні випробування засобів вимірювання (повірка вагів та гирь) –                     1 519 грн. 20 коп.

Проведено ремонт електрообладнання (електроплити) та обслуговування електроприладів – 6 044 грн.

Технічна підтримка програмного забезпечення – 770 грн.

Всього: 228 750 грн. 01 коп.

 

 

 

 

Придбано:

Придбано пральний порошок, засіб для гігієнічного миття рук та засоби особистої гігієни (господарче мило, туалетний папір, серветки) – 18 783 грн. 24 коп.

Придбано офісний папір – 1 843 грн. 96 коп.

Придбано будівельні матеріали (фарба емалева, цемент, керамічна плитка) –                                 3 008 грн. 88 коп.

Придбано канцтовари (папки, файли, зошити) – 2 452 грн. 84 коп.

Придбано господарчі товари – 154 грн. 80 коп.

Придбано кутова шлифмашинка (болгарка) – 948 грн. 96 коп.

Придбано водонагрівач електричний (бойлер) в групу № 3 – 2 499 грн.

Придбано світильники лінійні в кількості  30 шт. – 6 324 грн. 90 коп. 

Придбано LED лампи, вимикачі, провід та інші  електрокомплектуючі – 2 255 грн. 90 коп. 

Придбано килимове покриття (28 м для спортивної зали) – 3 099 грн.60 коп. 

 Придбано Телевізор LED 65* KIVI – 23 998 грн.98 коп.

 Придбано кронштейн до телевізора 1 098 грн.

Придбано миючі та дезінфікуючі  засоби (Білизна для миття посуду, Госпісепт  – дезінфікуючий засіб)11 928 грн.

Придбано жироловки (капкани для гризунів)552 грн.

Всього: 78 949 грн. 06 коп.

 

Ремонт групових приміщень:

Ремонт  групової кімнати групи № 1;

Утеплення стіни в спальній кімнаті  групи № 11;

Відновлено відкоси на вікнах в спальній кімнаті групи № 5;

Замінено лінолеум в роздягальній кімнаті групи № 3;

 

Замінено світильники в коридорах та господарських приміщеннях закладу. 

 

 

 

       

 

                                 

Фотозвіт від 14.06.2019 р.

про проведення звітування керівника

ДНЗ № 3 «Незабудка» за 2018 – 2019 навчальний рік

перед трудовим колективом, батьками та громадськістю.

 

 

  

 

                                                                   

               

 

ЗВІТ КЕРІВНИКА

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ( ЯСЛА - САДОК ) № 3 «НЕЗАБУДКА»

ЗА 2018 - 2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

Я,  Новохатська Людмила Олександрівна, 1960 року народження, освіта вища педагогічна, закінчила Київський державний педагогічний інститут ім. Горького в 1981 році, за фахом «Педагогіка і психологія дошкільна», загальний стаж роботи 33 роки. З 01.08.2012 року очолюю колектив дошкільного навчального закладу ( ясла - садок ) № 3 "Незабудка".  Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України: Конституції України, Закону України «Про освіту»,  Закону України «Про дошкільну освіту», «Положення про дошкільний навчальний заклад»,  Базового компоненту дошкільної освіти України,  Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», «Впевнений старт», а також відповідно до власного Статуту та річного плану роботи.

Дошкільний навчальний заклад ( ясла – садок ) № 3 « Незабудка » загального типу знаходиться за адресою: 25031, м. Кропивницький,

вул. Генерала Жадова – 23 – Д, електронна адреса: [email protected]                                                                                            

            В 2018 – 2019 навчальному році в дошкільному закладі функціонує 11 груп. 

Загальна кількість дітей в закладі станом на 31.05.2019 року  – 289. 

          Комплектація дітей здійснюється за віковим принципом:

• Перша молодша ( з 2 до 3 р. ) – 2 групи

• Друга молодша ( з 3 до 4 р. ) – 3 групи

• Середня ( з 4 до 5 р. ) – 2 групи

• Старша ( з 5 до 6 р. ) – 3 групи

• Підготовча ( з 6 до 7 р.) – 1 група

        Для прогнозування мережі дошкільного закладу відповідно до освітніх запитів населення та створення умов для здобуття дітьми дошкільної освіти за дошкільним закладом визначена та закріплена територія обслуговування, що включає будинки по вулиці Героїв України. Першочергове право на зарахування мають діти з теритоторії обслуговування, інші діти зараховуються в заклад за наявності вільних місць.

Педагогічні працівники закладу проводять роз’яснювальну роботу серед населення прилеглого мікрорайону про важливість дошкільної освіти для розвитку дитини та підготовки дітей до навчання в школі. З метою пропаганди дошкільної освіти та для залучення дітей в дошкільний заклад в 2018 – 2019 навчальному році проводились Дні відкритих дверей ( вересень, квітень ), відкриті заняття для батьків вихованців старших груп, свята, розваги за участю батьків. При дошкільному закладі діє консультпункт, де батьки можуть отримати консультації, роз’яснення, поради педагогів, практичного психолога, лікаря щодо розвитку, навчання та виховання дітей, підготовки дітей до школи.

Як і інші заклади міста, наш дошкільний заклад має проблему кадрового забезпечення спеціалістами, які мають фахову дошкільну освіту. Під час оформлення на посаду вихователя, за відсутності фахівців з дошкільної освіти, надається перевага випускникам факультету «Початкова освіта». В подальшому ці педагоги проходять курси підвищення кваліфікації вихователів ЗДО, відповідні заходи з вивчення особливостей роботи з дошкільниками проводяться і в дошкільному закладі. Керуючись Законом України «Про дошкільну освіту», адміністрація  закладу приймає на  роботу лише тих педагогів, які мають  відповідну вищу та середню спеціальну педагогічну освіту і володіють українською мовою. Зусилля директора спрямувалися на підбір, розстановку і навчання нових спеціалістів, обмін досвідом педагогів-наставників. При закріплені педагогів за групою  враховується  рівень  освіти,  досвід   роботи,   ділові якості педагогів, їх психологічна сумісність.

Навчально – виховний процес в закладі забезпечують 28 педагогів, з них вищу освіту мають – 19, середню спеціальну – 9. З 22 вихователів фахову дошкільну освіту мають 7 працівників, 15 – педагогічну освіту з іншої спеціальності, переважно це спеціальність учителя початкових класів.

В закладі працює:

• Вихователів – 22

• Директор – 1

• Вихователь – методист - 1

• Практичний психолог – 1

• Інструктор з фізкультури – 1

• Музичний керівник – 2

 

Залишається вакант керівника гуртка хореографії, пошук відповідного спеціаліста продовжується.

 

          Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.  Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

 

         Протягом 2018 – 2019 навчального року заклад продовжував роботу над науково – методичною проблемою - «Становлення і всебічний розвиток життєво компетентної особистості дитини, формування її фізичної і психологічної готовності до нової соціальної ролі в умовах НУШ».

На  2018 – 2019 навчальний рік педагогічний колектив визначає такі пріоритетні завдання:

1.   Продовжити роботу над формуванням природничо – екологічної компетентності дошкільників в процесі організованої та самостійної предметно – практичної діяльності.

2.      Формування базових якостей особистості та життєвої компетентності дошкільника на засадах педагогічної спадщини Василя Сухомлинського.

3.     Збереження та зміцнення здоров’я дітей через оптимізацію фізкультурно-оздоровчої роботи та впровадження здоров’язберігаючих освітніх технологій.

 

        В межах реформ, що відбуваються в системі дошкільної освіти педагогічний колектив ДНЗ сформував свої власні пріоритети виховної та освітньої діяльності, розробив перспективні завдання розвитку: підсилення тенденції особистісно орієнтованої, гуманістичної моделі виховання, патріотичне виховання дошкільників, що допомагало педагогам бачити в кожній дитині індивідуальність і забезпечувати умови для росту її компетенції у відповідності з вимогами програми навчання і виховання дітей від 2 до 7 років   «Дитина» та програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».  Під час організації освітньо – виховного процесу використовуються такі форми організації дітей: спеціально організована освітньо – виховна діяльність (заняття), самостійна діяльність дітей (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідження, тощо), спостереження, екскурсії, свята та розваги, індивідуальна робота.  Організована навчальна діяльність планується переважно в І половину дня, у другій половині дня домінує розвивально – виховна зайнятість із фізкультури, образотворчої трудової, театралізованої діяльності. В кожній групі закладу створено розвивальне предметно – ігрове середовище, що функціонально моделює зміст її духовного і фізичного розвитку. У всіх вікових групах дотримано принцип універсальності середовища, що дозволяє дітям самим та разом з вихователями трансформувати його відповідно до виду гри, її змісту і перспективного розвитку.

 

    Протягом року покращилась науково – методична база методичного кабінету: педпрацівниками розроблені конспекти занять за різними сферами життєдіяльності та за лініями розвитку, розроблені пам'ятки, схеми, контрольно - діагностичні картки, сиcтематизовано нормативно – правові документи щодо діяльності дошкільного закладу. У наявності картотека методичних посібників, методичної літератури та періодичних видань. Постійно проводиться поповнення навчально - дидактичної бази груп ігровими, дидактичними посібниками. Методичний кабінет забезпечений підпискою на періодичні фахові видання: «Дошкільне виховання», «Бібліотечка вихователя дитячого садка», «Вихователь - методист дошкільного закладу», «Практика управління дошкільним закладом» та є центром самоосвітньої роботи педагогів закладу.

 

           У дошкільному навчальному закладі забезпечуються права педагогічних працівників на підвищення кваліфікації. Складено перспективний план курсової перепідготовки та атестації педагогічних працівників на п’ять  років. У наявності аналітичні матеріали за підсумками роботи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Підвищення професійної майстерності педагогів здійснюється шляхом відвідування семінарів, семінарів – практикумів, курсів підвищення кваліфікації в КЗ КОІППО ім. Василя Сухомлинського, педагогічних майстерень, методичних об´єднань,  взаємовідвідувань та самоосвіти, що відображені у річному плані роботи. Протягом 2018 – 2019 навчального року 6 педагогічних працівників підвищили свій професійний рівень на курсах підвищення кваліфікації, 6 педагогів пройшли чергову атестацію. За її результатами:

 

- Вихователю Трішкіній Л.Ю.  присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії».

 

- Вихователі Сердюк І.В., Кавка О.О., музичний керівник Василега В.В. підвищили свій рівень та отримали кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії».

 

- Вихователі Капінус С.С., Злигостєва В.В. підтвердили відповідність займаній посаді та тарифний розряд.

 

     З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів протягом   2018 – 2019 навчального року були сплановані та проведені такі форми методичної роботи: педради, семінари – практикуми, методичний фестиваль, конкурси, майстер – класи,  тренінги, консультації, колективні перегляди занять. Колективним органом управління освітнім процесом у закладі є педагогічна рада, де розглядаються актуальні питання сьогодення. Для визначення форми проведення педагогічної ради, залежно від поставленої мети, засідання проводяться у традиційній або інтерактивній формах, які містять доповіді, співдоповіді, обговорення взятої до розгляду проблеми та ухвалення рішень щодо її подолання. Кількісний та якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених з педагогами показав, що всі вони носили науково – методичний та пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів. Методична робота була спрямована на всебічне підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагога, розвиток творчих якостей, оновлення знань педагогів, підвищення інноваційного потенціалу педагогів та якості освітнього процесу, формування згуртованого колективу, створення позитивного мікроклімату в дошкільному закладі, а зрештою на удосконалення навчально-виховного процесу, досягнення оптимального рівня освіти, виховання і розвитку конкретних вихованців. Результати соціального аудиту засвідчили достатньо високий рівень професійних можливостей, кваліфікації, освіти педагогічного колективу.

 

       Складні та суперечливі процеси, які відбуваються у сучасному суспільстві, висувають проблеми забезпечення нових підходів до організації діяльності дошкільного закладу. Нові форми здобуття дошкільної освіти створюють сприятливі умови для реалізації педагогічної ініціативи, впровадження інноваційних розробок, втілення принципів оновленого змісту дошкільної освіти. Тому інноваційна робота в ДНЗ – вимога часу, яка спрямована на забезпечення відповідності навчального процесу до сучасних вимог суспільства. Шляхом впровадження інноваційних підходів реалізуються актуальні задачі зростання професійної майстерності педагогів: це технологія психолого – педагогічного проектування, ТРВЗ, ейдетика, мнемотехніка, технології Миколи Єфименка, Миколи Зайцева, Карла Орфа, ІКТ-технології. Заслуговують на позитивну оцінку широке впровадження в освітній процес зі старшими дошкільниками роботи з коректурними таблицями, інтелектуальними, асоціативними картами, елементів роботи з паличками Кюізенера, тощо. В дошкільному закладі створені необхідні умови для розвитку творчих та пізнавальних здібностей кожного дошкільника та їх самореалізації, для розвитку пізнавальних інтересів дітей, вміння долати труднощі у навчанні, що в цілому сприяє інтелектуальному розвитку вихованців.  Робота з інтелектуального розвитку дітей ведеться відповідно до програмових вимог. Діти виявляють ініціативу, творчість, незалежність, елементарну критичність, оптимізм, коли трапляються труднощі, наполегливість, уміння доводити розпочате до кінця, брати на себе відповідальність за допущені помилки. Всі заняття, які проводились педагогами з дітьми були змістовними, інтегрованими, з використанням інноваційних педагогічних технологій. Під час занять змінювалися форми та види роботи з дітьми, витримувалася єдність освітніх, розвивальних, виховних функцій навчання, використовувалися цікаві ігрові прийоми, заохочення та стимулювання дітей, доцільний демонстраційний і роздатковий матеріал. Впровадження інноваційних технологій не лише допомагає дітям в оволодінні знаннями, але й розвиває особисті задатки, креативне мислення, що в цілому сприяє підвищенню рівня навчально-виховної роботи в закладі.

 

         Вихователі усіх вікових груп створили сприятливі умови щодо емоційного, духовного та психологічного комфорту, психологічного розвитку дітей під час перебування  в ДНЗ.  Відчуття захищеності, задоволення, позитивні емоції, творчість самоствердження, розвиток обдарованості – найголовніші елементи для виховання благополучної, врівноваженої особистості.

 

         Якість освітнього процесу та реалізації пріоритетних завдань закладу вивчалася під час спостережень за освітньо – виховним процесом, в ході бесід з дітьми, батьками, під час тематичних (листопад 2018 – тематичне вивчення стану роботи з організації пізнавальної діяльності в природі старших дошкільників в старших групах № 5, 6, 10, 9; січень 2019  – стан роботи з по формуванню морально – етичних уявлень за освітньою лінією «Дитина в соціумі» в групах № 7, 11; травень – стан реалізації інноваційних здоровязбережувальних технологій в повсякденній діяльності закладу) та комплексних перевірок ( лютий – ІІ молодша група № 4, квітень – ІІ молодша група № 8).

 

     В закладі приділяється значна увага роботі з обдарованими, творчими дітьми. Так, протягом року періодично проходили виставки «Осінні барви», «Ялинкове диво», «Великодні кошики», тематичні виставки до Тижнів безпеки, відбіркові тури для участі у щорічному фестивалі дитячої творчості «Яскраві зірочки Кропивницького». Вихованці нашого дошкільного закладу взяли участь у 2 номінаціях фестивалю (художнє читання, образотворче мистецтво) та отримали переможне призове місце у номінації «Образотворче мистецтво» - Бондаренко Софія, гр. № 7. Педагоги дошкільного закладу також брали активну участь у всіх загальноміських заходах -  святкування Дня незалежності, Дня міста, Великодня, заходах до дня Вишиванки.

 

         Цього року наш дошкільний заклад випускає до школи 87 дітей. Згідно нового Закону про освіту зарахування дітей до навчального закладу здійснюватиметься за територіальним принципом. Більшість дітей нашого закладу традиційно продовжують освіту в ЗОШ №35, існує давня і плідна співпраця між педагогами дошкільного закладу та початкових класів школи. Проте частина батьків обирають для своїх дітей інші навчальні заклади, де наші випускники успішно продовжують навчання. За результатами першого року навчання  в школі, перебігу адаптації до шкільного життя можна зробити висновок про достатній рівень підготовки випускників закладу.

 

        Одним з пріоритетних завдань педагогічної роботи з дошкільнятами є забезпечення успішного фізичного розвитку дитини, з метою повноцінного фізичного розвитку дітей дошкільний навчальний заклад забезпечує проведення фізкультурно-оздоровчої роботи, організацію рухової активності у повсякденному житті та проведення занять із фізичної культури. В дошкільному навчальному закладі створені належні умови для формування,  збереження та зміцнення здоров’я дітей.

 

       Методичний кабінет містить достатню кількість методичної літератури з фізичного виховання та оздоровлення дошкільнят. На допомогу вихователям розроблені комплекси профілактично-оздоровчих заходів, вправи для розвитку рук і пальців, конспекти занять з фізкультури, спортивних свят та розваг; комплекси корегуючих вправ, оздоровчі хвилинки, рекомендації щодо організації динамічних пауз, піших переходів, екологічних стежин в різні пори року. Завдяки достатній кількості методичної літератури, розробок, різного унаочнення педагоги мають можливість грамотно, на високому методичному рівні організовувати оздоровчо-профілактичну роботу.

 

Одним із основних завдань роботи з кадрами  протягом  багатьох років є підвищення їх науково - практичної компетенції з фізкультурно - оздоровчої роботи. Тому, протягом усієї роботи, велике значення мали навчальні семінари та консультації.

 

           У створеній системі оздоровчих та фізкультурних заходів першочерговими є завдання:  формування у дітей мотивації здоров'я і поведінкових навичок здорового способу життя. Моніторинг стану здоров'я дітей за результатами поглибленого медичного огляду, обстеження стану фізичного розвитку дав змогу виявити достатній рівень з питань збереження   та зміцнення здоров'я дошкільнят. Це дало змогу використовувати оптимальні способи організації дітей на заняттях, в індивідуальній та гуртковій роботі.

 

У вересні за даними медичних обстежень визначаються групи здоров’я дітей, складається список таких, які потребують різного навантаження під час виконання спортивних вправ.

 

      Під час проведення роботи з фізичного виховання здійснюється індивідуальний та диференційований підхід до дітей, враховуючи стан їхнього здоров’я. Кожна дитина має сигнальну стрічку відповідно до своєї групи здоров’я. Після хвороби вихованця навантаження йому знижують.

 

          Фізкультурно-оздоровча робота у дошкільному закладі містить проведення таких форм роботи: ранкова гімнастика (у теплу пору року – на свіжому повітрі, а взимку – в спортивній залі), гімнастика після денного сну (проводиться в ліжечку або на килимку,) фізкультурні хвилинки, паузи, загартовуючі процедури (для загартування дітей вихователі використовують: обливання рук до ліктів та вмивання водою кімнатної температури тощо).

 

         У дітей сформована активна соціальна позиція стосовно особистої безпеки, власного життя та здоров'я.

 

       Організація харчування в закладі здійснюється відповідно до Інструкції з організації харчування дітей в дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України  від 17.04.2006 р. № 298/227, рішень Виконавчого комітету міської ради міста Кропивницького, наказів управління освіти. Спеціалістом управління освіти з питань харчування Сидоренко І.П. розроблено примірне двотижневе меню на кожну пору року, яке збалансоване і найбільш відповідає потребам дитячого організму. Відповідно до меню комірник оформляє замовлення постачальникам продуктів, які здійснюють безперебійне постачання продуктів і продовольчої сировини. За дотриманням технологій приготування страв відповідає шеф – кухар Чабаненко О.Д. та змінні кухарі Морозова О.М. та           Стахова М.А.  Щомісяця сестра медична старша Притуляк О.А. аналізує виконання норм натуральних продуктів на одну дитину ясельного і садового віку і подає звіт в  управління освіти міської ради міста Кропивницького. Харчування дітей в закладі перебуває під постійним контролем директора, сестер медичних, Ради по харчуванню, спеціалістів управління освіти міської ради міської ради міста Кропивницького, централізованої бухгалтерії. Повна вартість харчування на одну дитину протягом 2018 – 2019 навчального року становила 22 грн. на дитину до 3 років, 32 грн.  на  дитину дошкільного віку, з них батьки платять 60%, з міського бюджету – 40%. Плата за харчування дітей яку вносять батьки становила: для дітей ясельного віку – 13,20 грн., для дітей дошкільного віку – 19,20 грн.

 

      У медичному кабінеті та на харчоблоці дошкільного закладу є список дітей, які за довідками лікарів отримують дієтичне харчування. Для цього є окремий промаркований посуд, старша сестра медична Притуляк О.А. інформує кухарів про специфіку приготування дієтичних страв.

 

Дієтичне харчування протягом 2018 – 2019 навчального року отримували 33 дитини:

дієта гіпоалергічна (стіл № 5) – 13 дітей;

дієта  гіпоалергічна безмолочна – 19 дітей;

дієта безглютенова – 1 дитина.

 

За рекомендаціями сімейних лікарів діти розподілені на фізкультурні групи так:

Основна група – 261 дитина,

Підготовча група – 24 дитини,

Спеціальна група – 2 дитини.

 

        Старша сестра медична здійснює постійний контроль за станом захворюваності дітей. В середньому пропущено однією дитиною по хворобі за рік 1,2 дні. Аналіз причин захворюваності дітей, динаміка стану їхнього здоров'я допомагають виявити слабкі сторони в організації лікувально - профілактичної допомоги дітям і скласти план заходів, спрямований на зниження захворюваності. Так в осінньо – зимовий період з метою профілактики захворюваності в дошкільному закладі під керівництвом старшої сестри медичної та лікаря організовується вживання вітамінних чаїв, свіжої цибулі та часнику, робота за гнучким режимом в морозні дні, коли температура повітря нижча за - 10° С. В літній оздоровчий період практикуємо ходіння босоніж по траві, дозовані сонячні ванни, миття та обливання ніг водою за планом –  схемою. Медичний персонал слідкує за дотриманням повітряного і температурного режиму в групах, наявністю панамок у дітей, раціонального одягу, дотриманням режиму прогулянок. Систематично в плановому порядку та за епідеміологічними показниками санітарний стан дошкільного закладу контролює СЕС.   

 

        У квітні поточного року в закладі відбувся плановий захід у формі перевірки з питань дотримання вимог санітарного законодавства, який проводився Головним управлінням Держпродспоживслужби в Кіровоградській області. Під час проведеного заходу державного нагляду значних порушень санітарого законодаства не виявлено.                                                                                     

 

       Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» адміністрація  дошкільного  закладу  спільно  з  профспілковим  комітетом працюють  над впровадженням  державної  політики  в галузі охорони праці, яка базується на принципах:                                                                

 

–  пріоритету життя і здоров'я працівників та дітей відповідно до створення безпечних умов праці, навчання та виховання;

– комплексного розв'язання питань планування, організації контролю, обліку та аналізу роботи з охорони праці та забезпечення соціального захисту працівників та вихованців.

 

        Результати   перевірок   виконання   вимог   з   питань  охорони  праці, техніки  безпеки,  протипожежної безпеки  розглядаються  на   виробничих нарадах,  п'ятихвилинках.  З метою  збереження  життя  і  здоров'я дітей  в дошкільному  закладі   проводяться   планові   інструктажі  з  працівниками відповідно до відомчих інструкцій.

 

        Безпека життєдіяльності дітей – важливий напрямок роботи дошкільного закладу, яка проводиться на протязі року, щоденно в усіх вікових групах.

 

       Починаючи з середньої групи, проводяться інструктажі і з дітьми у вигляді бесід. На заняттях та в повсякденному житті вихователі працюють над реалізацією програми «Основи безпеки дітей дошкільного віку», використовуючи при цьому активні форми роботи з дітьми: сюжетно – рольові ігри,  моделювання ситуацій, розв'язання проблемних завдань, ігри-тренінги тощо. За 2018 – 2019 навчальний рік  випадків травмувань дітей в освітньо – виховному процесі дошкільного закладу не було. Питання безпечного поводження дітей в дошкільному закладі та вдома, організації дозвілля дітей у вихідні дні розглядалось на батьківських зборах, під час консультацій для батьків, матеріали та рекомендації висвітлювались в куточках для батьків.                                                            

Педагогічний колектив дошкільного закладу сприяє підвищенню психологічної та педагогічної компетентності батьків щодо розуміння закономірностей розвитку дитини, питань навчання і виховання дошкільнят.  Приємно відзначити, що більшість батьків вихованців відзначає, що діти із задоволенням відвідують дитячий садок, повертаються додому в гарному настрої; батькам подобається стиль спілкування педагогів, які працюють із дітьми, і їх ставлення до дітей; 80% членів сімей вихованців із задоволенням та зацікавленням спілкуються з педагогами, умови, створені для розвитку навчання й виховання дітей, оцінюють позитивно. Тому  адміністрацією та працівниками дошкільного закладу відпрацьовується основна стратегія й тактика взаємодії, що допомагає у розв’язанні протиріч сімейного виховання, в коригуванні впливів навколишнього соціального середовища на дитину. Особливої уваги надаємо роботі з молодими батьками. Під час індивідуальних та групових консультацій, бесід, відвідування сім'ї знайомимо батьків з особливостями психофізичного розвитку дітей, вимогами програми, методикою навчання та виховання дітей. Діагностування батьків свідчить про низький рівень обізнаності батьків у питанні навчання і виховання дітей. Тому ми намагаємося на всі запитання батьків дати ґрунтовну, кваліфіковану відповідь. Ми залучаємо батьків до активної участі в заходах, що проводяться в дошкільному закладі і передбачають співробітництво, співтворчість вихователів, батьків і дітей. Разом працюємо на суботниках по благоустрою території, залучаємо батьків до допомоги в ремонті груп та приміщення дитячого закладу, готуємо свята і розваги за участю батьків. Через спортивні свята і розваги, групові та індивідуальні бесіди пропагуємо серед батьків здоровий спосіб життя. У кожній групі в « Батьківському куточку » є цікава психолого – педагогічна, медична інформація про особливості розвитку дітей даного віку, складові здорового способу життя, поради щодо того, як організувати дозвілля дитини в сім'ї, висловлювання вітчизняних та зарубіжних фахівців про здоров'я. Ми рекомендуємо батькам відповідну літературу з рекомендаціями, як будувати здорову сім'ю.

 

       Забезпечення соціального захисту та підтримки сімей вихованців закладу є одним із напрямків роботи адміністрації закладу

 

 

          В закладі перебувають діти таких пільгових категорій:

1. Діти з багатодітних родин – 5 дітей, отримують 50% знижки на оплату за харчування;

Згідно поданих документів діти нижче зазначених категорій звільнені від оплати за харчування:

2. Діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» –  5 дітей;

3. Діти, які мають статус інваліда з дитинства – 3 дитини;

4. Діти, потерпілі внаслідок Чорнобильської катастрофи – 2 дитини;

5. Діти батьки яких є учасниками АТО, перебувають в АТО, поранені або загинули в АТО – 29 дітей, із них:

1) діти батьки яких мають статус учасника бойових дій в АТО – 25 дітей,

2) діти, батьки яких загинули в зоні АТО – 1 дитина.

Всього: 41 дитина пільгових категорій.

 

      Адміністративно – господарська робота в закладі спрямована на створення умов для цілісного, гармонійного розвитку особистості кожного вихованця, для впровадження державних освітніх програм, забезпечення безперебійного, нормального функціонування дошкільного закладу.  Упродовж року зміцнилась та покращилась матеріально - технічна база дошкільного закладу:

 

Ремонт та облаштування приміщень:

 

За рахунок коштів міського бюджету та управління освіти міської ради міста Кропивницького

Проведено капітальний ремонт системи опалення – 116 699 грн.

Проведено капітальний ремонт підлоги в музичній залі (стяжка, укладання лінолеуму, встановлення плінтусів) – 194 691 грн. 20 коп.

Проведено навчання відповідальних осіб за теплове господарство та    електрогосподарство – 790 грн.

Промивка та гідравлічні випробування системи теплопостачання – 6630,21 грн.

Виготовлення проектної документації з землеустрою – 7000 грн.

Проведено дератизацію підвального приміщення закладу – 145,83 грн.

Придбано алюмінієві котли ( кастрюлі на 50 л для харчоблоку) 2 шт. – 2641,13 грн.

Придбано миючі засоби та засоби гігієни (пральний порошок, туалетний папір, серветки, мило господарче, мило туалетне дитяче) – 5636,86 грн.

Придбано лічильник для води – 931,13 грн.

Роботи по заміні водолічильника – 155 грн.

Проведено технічне обслуговування вогнегасників (перезарядка) 10 шт. – 1772 грн.

Проведено ремонт електросковороди – 1106,60 грн.

Проведекно метрологічні випробування засобів вимірювання (повірка вагів та гирь) – 1285,92 грн.

Придбано та встоновлено протипожежні двері в щитову закладу – 13800 грн.

Проведено розпломбування та опломбування пожежного гідранта, який встановлений на території закладу – 415 грн.

Придбані миючі засоби для миття посуду та дезінфікуючі засоби «Госпісепт» для груп та харчоблоку – 3360 грн.

Технічна підтримка Сайту «Класна оцінка» – 600 грн.

 

Всього: 357,659 грн. 88 коп.

 


Зроблено ремонт туалету загального користування 20 000 грн.

Придбано офісний папір  900 грн.

Зроблено приточну вентиляцію та виконано реконструкцію системи опалення, замінено труби водопостачання в групі № 7, замінено труби подачі води в заклад в підвалі           105 459,00 грн.

Подали рахунок на оплоту прального порошку та засобів особистої гігієни 18 783,24 грн.

Всього на суму: 126 359, 00 грн.     +    18 783,24 грн. = 145 142,24 грн.


 

За рахунок спонсорської допомоги з боку батьків

 

Кухонні меблі для групи № 11;

Лави для роздягальні групи № 3;

Водонагрівач для групи № 10;

Шафа навісна в буфетну кімнату для групи № 10;

Куточок СХД, Етажерка, журнальний стіл для групи № 5;

Піддон сталевий (для миття ніг) для групи № 7;

Частково замінений кухонний та столовий посуд в усіх вікових групах закладу

Ремонт принтера та заміна картріджів, фарба для принтера

Здійснена підписка фахового журналу «Дошкільне виховання»

Господарчі товари

Завезений пісок на ігрові майданчики

Послуги  за користування Інтернетом

 

                      Ремонт групових приміщень:

Ремонт роздягальні групи № 3; 7; 8; 9

Ремонт стелі групи № 2;

Откоси на вікнах в груповій кімнаті групи № 6;

Ремонт буфетної кімнати групи № 10; 11;

Зроблений поточний ремонт комори для зберігання продуктів.

 

     Всі придбані матеріали та обладнання поставлені на бухгалтерський облік в централізованій бухгалтерії управління освіти міської ради міста Кропивницького.

      З кожним роком зміцнюється матеріальна база дошкільного закладу, покращується імідж закладу, колектив дошкільного закладу може і хоче працювати, а дошкільний заклад прагне бути тим місцем, де діти зможуть розвиватись, виховуватись і навчатись, реалізувати свої здібності, зміцнювати здоров’я, весело і щасливо жити.         

 

         Я вдячна батькам, які допомагають нам у проведені ремонтних робіт у групах і на території ДНЗ, створюють затишок та комфорт для дітей. Хочеться наголосити, що зміцнення матеріальної бази нашого закладу стало можливим також завдяки благодійній допомозі від небайдужих батьків наших вихованців. Велика подяка Вам, батьки, за взаєморозуміння і підтримку нашого розвитку.


1
2